Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en oplevelse, du har haft med vores kirke, kan du gøre følgende:

Hvis du ønsker at klage over en kirkelig handling, skal du klage til Karin Thanning, Tlf: 40 72 21 10, som træffer afgørelse om, hvorvidt det er en sag, Menighedsrådet skal tage sig af, eller den skal videre i det kirkelige system, hvor næste instans er Provsten.

Hvis du ønsker at klage over et arrangement i kirken eller en menighedsrådsbeslutning eller en kirkefunktionærs optræden, skal du klage til Menighedsrådets formand, Vibeke Lind Tlf: 51 49 27 09

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse af en sagsbehandling på Kirkekontoret i forbindelse begravelse eller bisættelse, skal du klage til Kirkebogsførende Sognepræst og Begravelsesmyndighed, Karin Thanning, der sørger for, at sagen bliver sendt det rigtige sted hen. Tlf: 40 72 21 10

Hvis det drejer sig om en navngivning, navneændring eller faderskabssag, er det Familieretshuset, der er klageinstans. Når du klager til Familieretshuset er det en god ide, at du samler alle dokumenter, du har fået tilsendt eller sendt til os i forbindelse med sagsbehandlingen.

Du har ret til at søge aktindsigt i hvordan vi har behandlet din sag, se mere her: Aktindsigt.

Fristen for at klage over afgørelser truffet i Valby Søndre Sogn er 4 uger efter du har modtaget afgørelsen, og du klager til Familieretshuset, 72 56 70 00, og du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på: https://familieretshuset.dk/klage/klage/klage-over-afgoerelser

Retten til aktindsigt

Reglerne om aktindsigt i egen sag findes i forvaltningslovens kapitel 4 (§ 9 - § 18). Hovedreglen findes i lovens § 9, stk. 1, hvor det er anført: ”Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.”

Retten til aktindsigt i egen sag omfatter som hovedregel: 1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende sagens dokumenter.

Undtagelser Undtagelserne fra retten til aktindsigt i egen sag findes i forvaltningslovens § 12 - § 15 b. Vedrørende undtagelse af dokumenter står der i § 12, stk. 1: • retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter, • som interne arbejdsdokumenter anses dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Dokumenter mister deres interne karakter, hvis de ”afgives til udenforstående”, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde, jf. § 12, stk. 2.

Men alligevel … I forvaltningslovens § 13 er det bestemt, at retten til aktindsigt - uanset § 12 - omfatter interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når • dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse, • dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har haft pligt til at notere efter lov om offentlighed i forvaltningen, eller • dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder.